சிகிச்சை கதைகள் # 2: பிசாசுடன் ஒரு பிற்பகல்

இந்த மருத்துவ நிகழ்வுகளில், நோயாளிகளை அடையாளம் காணமுடியாத வகையில், பல்வேறு நோயாளிகளின் கணிசமான வறுவல் கற்பனையின் குழம்புடன் பதப்படுத்தப்படுகிறது