சுதந்திரம் மற்றும் ஒழுங்கின் கடினமான சகவாழ்வு

சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கொடூரமான கொராடோ குசாண்டிக்கு 'காசா டெல்லே லிபர்ட்டே' என்று அழைக்கப்பட்ட அந்தக் கட்சியை எப்படி கேலி செய்வது என்று தெரியும். மற்றும் எப்படி? சுதந்திர சபையில், எல்லோரும் எவ்வளவு துல்லியமாக வலியுறுத்துகிறார்கள்